1. Uvodne določbe in opredelitve pojmov

  1.1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SPP) urejajo pravna razmerja med podjetjem Bontour Hungary kft., s sedežem podjetja na naslovu 1162 Budapest, Budapestí út 20/G, Madžarska. Podjetje je registrirano v Fővárosi Törvényszék Cégbíróság z registrsko številko 01 09 208840. 

  Znamka: HU25330287

  IBAN: HU18 1176 3086 2185 5881 0000 0000

  E-mail: info@vasdom.si

  Tel.: +386 70 573 390

  Prodajalec je identificiran za namene DDV.

  1.1.1. Elektronska pošta in telefonska številka prodajalca:

  E-mail: info@vasdom.si

  Tel.: +386 70 573 390

  1.1.2. Naslov za pošiljanje dokumentov, pritožb, odstopov od pogodb itd.:

  Bontour Hungary kft., Budapesti út 20/G, 1162 Budimpešta, Madžarska 

  1.2. Ti splošni pogoji urejajo pravna razmerja med kupci, ki so potrošniki, in prodajalcem.

  1.3. Izraz spletna trgovina je enak izrazu elektronska trgovina in izrazu spletna stran.

  1.4. Kupec je vsaka oseba (fizična ali pravna), ki je poslala naročilo prek elektronskega obrazca za naročilo z uporabo prodajalčeve spletne strani ali drugih sredstev komuniciranja na daljavo.

  1.5. Potrošnik je kupec, ki je fizična oseba in ki pri sklepanju kupoprodajne pogodbe prek prodajalčevega spletnega mesta ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti.

  1.6. Za pogodbena razmerja (in druga pravna razmerja, ki lahko izhajajo iz pogodbenega razmerja) s kupci, ki nastopajo kot pravne osebe, ali s fizičnimi osebami - podjetniki, ki delujejo v okviru svojih poslovnih dejavnosti (kupci, ki ne nastopajo kot potrošniki), velja trgovinski zakonik, s spremembami.

  1.7. V teh splošnih pogojih, pogodba na daljavo pomeni pogodbo med prodajalcem in potrošnikom, dogovorjeno in sklenjeno izključno z enim ali več sredstvi komunikacije na daljavo brez hkratne fizične prisotnosti prodajalca in potrošnika, zgolj z uporabo spletne strani ali drugih sredstev komunikacije na daljavo.

  1.8. Izraz nabavna pogodba vključuje nabavno pogodbo za materialne izdelke in pogodbo o opravljanju storitev v smislu besedila, določenega v teh pogojih.

  1.9. Izdelki so blago ali storitve, ki so namenjeni prodaji in so objavljeni tudi na prodajalčevi spletni strani.

  1.10. Prodajalec je hkrati upravljavec elektronskega sistema, prek katerega upravlja spletno stran www.vasdom.si

  1.11. Pristojni organ, ki izvaja nadzor nad zakonitostjo na področju varstva potrošnikov, je:

  Zavod za varstvo potrošnikov

  Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana

  1.12. Kupec lahko pritožbe ali predloge naslovi tudi neposredno na prodajalca na naslov, naveden v točki 1.1.2. teh splošnih pogojev poslovanja.

  *Prodajalec kupcem priporoča, da svoje pritožbe in predloge (zaradi pospešitve postopka) naslovijo na prodajalčev elektronski naslov: info@vasdom.si.

  Prodajalec bo vsako pritožbo ali predlog obravnaval v 10 delovnih dneh po prejemu. Prodajalec obvesti kupca o obravnavi v enaki obliki, kot je kupec prodajalcu dostavil pritožbo ali reklamacijo.

  1.13. Prodajalec potrošnika obvešča, da ne obstajajo posebni ustrezni kodeksi ravnanja, ki bi se jih prodajalec zavezal spoštovati, pri čemer kodeks ravnanja pomeni dogovor ali sklop pravil, ki opredeljujejo prodajalčevo ravnanje, ki se jih je prodajalec zavezal upoštevati v zvezi z eno ali več posebnimi poslovnimi praksami ali poslovnimi sektorji, razen če jih določa zakon ali druga zakonodaja ali ukrep javnega organa, ki se ga je prodajalec zavezal upoštevati, in način, kako se lahko potrošnik z njimi seznani ali pridobi njihovo besedilo.

  2. Naročilo izdelka - sklenitev kupoprodajne pogodbe

  2.1. Predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe s strani kupca je pošiljanje naročila za izdelke s strani kupca prek elektronskega obrazca za naročilo, z uporabo prodajalčeve spletne strani ali drugih sredstev za komunikacijo na daljavo.

  2.2. Do sklenitve kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem pride v trenutku, ko prodajalec kupcu dostavi potrdilo o prejemu naročila, ki ga je kupec ustvaril v skladu s točko 2.1. teh splošnih pogojev poslovanja (v elektronski obliki na elektronski naslov kupca, ki ga je kupec izbral v postopku ustvarjanja naročila).

  2.3. Kupoprodajna pogodba je sklenjena za določen čas in preneha veljati po izpolnitvi vseh obveznosti prodajalca in kupca.

  2.3.1. Kupoprodajna pogodba se lahko razdre tudi v drugih primerih, ki jih določa slovenska zakonodaja, zlasti s sporazumom strank, odstopom potrošnika od pogodbe in v podobnih primerih.

  2.4. Prodajalec obvešča kupca, da je v primeru naročila izdelkov s strani kupca, naročilo povezano z obveznostjo plačila za kupca v obliki plačila, ki jo izbere kupec.

  3. Nabavna cena in plačilni pogoji

  3.1. Cena blaga in storitev, naročenih prek prodajalčeve spletne strani, je navedena za vsak izdelek posebej in velja v trenutku, ko kupec odda naročilo.

  3.2. Osnovna valuta je evro.

  3.3. Prodajna cena blaga ali storitev, navedenih na prodajalčevi spletni strani, je skupna cena blaga ali storitev z DDV in vsemi drugimi davki ter je jasno navedena na prodajalčevi spletni strani.

  3.3.1. Nakupna cena blaga ali storitev ne vključuje stroškov prevoza ali drugih stroškov, povezanih z dostavo izdelkov.

  4. Načini plačila

  Blago in storitve na prodajalčevi spletni strani lahko plačate na naslednje načine:

  4.1. Plačilo po povzetju - cena 1,90 € z DDV

  4.2. Plačilo s kreditno kartico - cena 0 € z DDV

  4.3. Plačilo s predračunom - cena 0 € z DDV  

  5. Dostava izdelkov

  5.1. Če je kupec kot obliko plačila naročila izbral plačilo po povzetju.

  Prodajalec je dolžan izpolniti naročilo in dobaviti blago ali storitve kupcu najpozneje v 30 dneh od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe v smislu člena 2.2 in naslednjih teh splošnih pogojev poslovanja.

  5.2. Če je kupec za plačilo naročila izbral drugo obliko plačila kot plačilo ob dostavi, je prodajalec dolžan izpolniti naročilo in dobaviti blago ali storitev kupcu najkasneje v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe v smislu točke 2.2 in naslednjih teh splošnih pogojev poslovanja in plačila celotne cene naročila prodajalcu.

  *Običajen čas, ko prodajalec odpošlje blago ali storitve, je 2 do 3 delovne dni od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe ali 2 do 3 delovne dni od datuma plačila celotne cene naročila prodajalcu.

  5.3. Kraj dostave naročenega izdelka je naslov, ki ga kupec navede v naročilu.

  5.4. Prodajalec bo kupcu (ali osebi, ki jo je kupec pooblastil za prevzem izdelka) izdelek dostavil z lastnimi sredstvi ali prek tretjih oseb (prevoznih in dostavnih podjetij).

  5.5. Dostava izdelka je opravljena, ko blago prejme kupec (ali ga kupec odda osebi, ki jo je kupec pooblastil za prejem izdelka).

  5.6. Prodajalec lahko kupcu pošlje blago, ki mu je takoj na voljo, preostali del naročila pa se dostavi dodatno v roku, ki je v skladu z dobavnim rokom po teh splošnih pogojih poslovanja, vendar pod pogojem, da kupcu zaradi prodajalčevega ravnanja ne nastanejo dodatni stroški, in le, če se kupec s tem strinja.

  5.7. Prodajalec je dolžan kupcu dostaviti izdelke v naročeni količini in kakovosti skupaj z davčnimi dokumenti, povezanimi z naročilom, in morebitnimi drugimi dokumenti, značilnimi za izdelke ali storitve.

  6. Sprejem izdelka

  6.1. Tveganje za škodo na izdelku in odgovornost za škodo na izdelku preideta na kupca šele z njegovim pravilnim prevzemom, ne glede na to, ali kupec prevzame izdelek osebno ali prek pooblaščene osebe. Prodajalec kupcu priporoča, da ob prevzemu naročila preveri, katero naročilo prevzema.

  6.2. Prodajalec je upravičen, da mu kupec za dobavljeno blago pravilno in pravočasno plača ceno naročila.

  7. Tovorni promet - načini prevoza izdelkov in cena za njihov prevoz 

  7.1. Načini prevoza in cena za prevoz naročenih izdelkov:

  • Kurirske storitve

  7.2. Cene za prevoz:

  • Cena za dostavo pri kurirski službi - 5,90€ z DDV

  7.2. Če je skupna cena izdelkov v enem naročilu kupca višja od 100 € z DDV, je cena za katerokoli izbrano obliko prevoza 0 € z DDV.

  8. Odstop kupca od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga

  8.1. Če je prodajalec potrošniku pravočasno in pravilno posredoval informacije o pravici do odstopa od pogodbe, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe, sklenjene na daljavo, ali od pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov v 30 dneh od datuma:

  • prevzema blaga,
  • sklenitve pogodbe o storitvah,
  • sklenitve pogodbe o zagotavljanju elektronske vsebine.

  8.1.1. Potrošnik je prevzel blago v trenutku, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo določi potrošnik, razen prevoznika, prevzame vse dele naročenega blaga.

  8.1.2. Potrošnik lahko od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, odstopi tudi pred začetkom odstopnega roka.

  8.2. Potrošnik mora blago vrniti ali izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga, v 30 dneh od dneva odstopa od pogodbe. To ne velja, če prodajalec predlaga, da blago prevzamete osebno ali prek osebe, ki jo pooblasti prodajalec. Šteje se, da je rok iz prvega stavka upoštevan, če je bilo blago izročeno v prevoz najpozneje zadnji dan roka.

  8.3. Potrošnik mora, če želi uveljaviti to pravico, prodajalca obvestiti o odstopu od kupoprodajne pogodbe najpozneje zadnji dan določenega roka. Šteje se, da je odstopni rok upoštevan, če je obvestilo o odstopu od pogodbe poslano prodajalcu najpozneje zadnji dan roka na prodajalčev naslov.

  8.4. Potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe s prodajalcem v pisni obliki. Če je bila pogodba sklenjena ustno, je za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe dovolj vsaka jasno oblikovana izjava potrošnika, s katero izrazi svojo voljo do odstopa od pogodbe (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o odstopu).

  8.4.1. Če potrošnik odstopi od pogodbe, se od začetka prekliče tudi vsaka dodatna pogodba, povezana s pogodbo, od katere je potrošnik odstopil. Od potrošnika ni mogoče zahtevati nobenih stroškov ali drugih plačil v zvezi z odstopom od dodatne pogodbe, razen plačila stroškov ter cene storitve, če je predmet pogodbe opravljanje storitve in če je bila storitev v celoti opravljena.

  8.5. Z odstopom od pogodbe sta stranki dolžni druga drugi vrniti opravljene storitve. Potrošnik je odgovoren le za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotovitev lastnosti in funkcionalnosti blaga. Potrošnik ni odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, če prodajalec ni izpolnil obveznosti obveščanja o potrošnikovi pravici do odstopa od pogodbe.

  8.6. Potrošnik lahko uporabi obrazec za odstop od pogodbe brez navedbe razloga. Omenjeni obrazec je prosto dostopen na prodajalčevi spletni strani.

  8.7. Če potrošnik odstopi od pogodbe, nosi stroške vračila blaga prodajalcu, in če odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo, tudi stroške vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti, To ne velja, če se je prodajalec zavezal, da jih nosi sam, ali če ni izpolnil obveznosti.

  8.8. Prodajalec mora potrošniku brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od datuma vročitve obvestila o odstopu od pogodbe, vrniti vsa plačila, ki jih je prejel od potrošnika na podlagi pogodbe ali v zvezi z njo, vključno s stroški prevoza, dostave in poštnine ter drugimi stroški in pristojbinami. To ne vpliva pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov.

  8.9. V skladu s spremembami, prodajalec potrošniku ni dolžan plačati dodatnih stroškov, če je potrošnik izrecno izbral način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški pomenijo razliko med stroški dostave, ki jih izbere potrošnik, in stroški najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.

  8.10. Pošiljke, poslane v primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe po povzetju, prodajalec ne bo sprejel. Kupcem svetujemo, da pošiljke pošljejo s priporočeno pošto ali podobno pošiljko brez navedbe zneska nakupa.

  8.11. Ob odstopu od pogodbe potrošnik nosi samo stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga. To ne velja, če se je prodajalec strinjal, da jih nosi sam, ali če ni izpolnil svoje obveznosti.

  Natančneje:

  • opravljanje storitve, če se je storitev začela opravljati z izrecnim soglasjem potrošnika in je ta izjavil, da je bil ustrezno obveščen, da z izražanjem tega soglasja izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko je storitev v celoti opravljena, in če je bila storitev v celoti opravljena,
  • prodaja blaga ali opravljanje storitev, katerih cena je odvisna od gibanja cen na finančnem trgu, na katerega prodajalec nima vpliva in do katerega lahko pride v odstopnem roku,
  • prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga, izdelanega po meri, ali blaga, namenjenega posebej za enega samega potrošnika,
  • prodaja blaga, ki se hitro pokvari ali je pokvarljiva,
  • prodajo blaga v zaščitni embalaži, ki je zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerna za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dobavi poškodovana,
  • prodajo blaga, ki se lahko zaradi svoje narave po dobavi neločljivo pomeša z drugim blagom,
  • prodaja alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, pri čemer je njihova dobava mogoča najprej po 30 dneh, njihova cena pa je odvisna od gibanja cen na trgu, na katerega prodajalec ne more vplivati,
  • izvedbo nujnih popravil ali vzdrževanja, ki jih potrošnik izrecno zahteva od prodajalca; to ne velja za pogodbe o storitvah in pogodbe o prodaji blaga, razen rezervnih delov, potrebnih za izvedbo popravil ali vzdrževanja, če so bile sklenjene med prodajalčevim obiskom pri potrošniku in potrošnik teh storitev ali blaga ni naročil vnaprej,
  • prodajo zvočnih in vizualnih posnetkov, fonogramov ali računalniške programske opreme, ki se prodajajo v zaščitni embalaži, če potrošnik embalažo odvije,
  • prodaja periodike, razen prodaje na podlagi naročniških pogodb in prodaje knjig, ki niso dobavljene v zaščitni embalaži,
  • zagotavljanje nastanitvenih storitev za namene, ki niso nastanitev, prevoz blaga, najem avtomobilov, zagotavljanje gostinskih storitev ali zagotavljanje storitev, povezanih z dejavnostmi v prostem času, v okviru katerih se prodajalec zaveže, da bo te storitve zagotovil ob dogovorjenem času ali v dogovorjenem obdobju,
  • zagotavljanje elektronskih vsebin drugače kot na otipljivem nosilcu podatkov, če se je zagotavljanje elektronskih vsebin začelo z izrecnim soglasjem potrošnika in je potrošnik izjavil, da je bil ustrezno obveščen, da z izražanjem takšnega soglasja izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

  8.12. V primeru odstopa od pogodbe mora prodajalec potrošniku vrniti sredstva v enaki obliki, kot jih je prejel od potrošnika. Sprememba oblike vračila sredstev potrošniku je mogoča le s soglasjem potrošnika.

  8.13. Ob odstopu od pogodbe, katere predmet je prodaja blaga, prodajalec potrošniku ni dolžan vrniti plačil, preden mu je blago dostavljeno ali dokler potrošnik ne dokaže, da je bilo blago poslano nazaj prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da blago prevzame osebno ali prek osebe, ki jo je pooblastil.

  8.14. Če potrošnik odstopi od pogodbe o storitvah in je pred začetkom opravljanja storitev dal izrecno soglasje, je potrošnik dolžan prodajalcu plačati le ceno za dejansko opravljeno storitev do dneva vročitve obvestila o odstopu od pogodbe. Cena za dejansko opravljeno storitev se izračuna sorazmerno na podlagi skupne cene, dogovorjene v pogodbi. Če je skupna cena, dogovorjena v pogodbi, precenjena, se cena za dejansko opravljeno storitev izračuna na podlagi tržne cene opravljene storitve.

  8.15. Potrošnik ni dolžan plačati za:

  8.15.1. Storitve, opravljene v odstopnem roku, ne glede na obseg opravljene storitve, če:

  8.15.1.1. Prodajalec potrošniku ni zagotovil potrebnih informacij.

  8.15.1.2. Potrošnik prodajalcu ni dal izrecnega soglasja za začetek izvajanja storitve.

  8.15.2. V celoti ali delno zagotovljeno elektronsko vsebino, ki ni dostavljena na otipljivem nosilcu, če:

  8.15.2.1. Potrošnik prodajalcu ni dal izrecnega soglasja za začetek zagotavljanja elektronskih vsebin.

  8.15.2.2. Potrošnik ni izjavil, da je bil ustrezno poučen o tem, da s soglasjem v skladu s prvo točko izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

  8.15.2.3. Prodajalec potrošniku ni posredoval potrdila.

  8.16. Če je bilo blago na podlagi pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, v času sklenitve pogodbe dostavljeno na potrošnikov dom in ga zaradi njegove narave ni mogoče poslati nazaj prodajalcu po pošti, je prodajalec dolžan poskrbeti za prevzem blaga na svoje stroške v roku.

  8.17. Prodajalec naroča kupcu, da v primeru, če se bo storitev po pogodbi o storitvah začela opravljati pred iztekom odstopnega roka ali če kupec zahteva izvedbo storitve pred iztekom odstopnega roka:

  8.17.1. S soglasjem za začetek izvajanja storitve pred iztekom odstopnega roka kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko je storitev v celoti opravljena.

  8.17.2. Prodajalec mora imeti kupčevo izrecno soglasje in izjavo za začetek opravljanja storitve pred iztekom odstopnega roka.

  9. Alternativno reševanje sporov

  9.1.Če potrošnik ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo, ali meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, ima pravico, da se obrne na prodajalca z zahtevo za odškodnino. Če prodajalec na potrošnikovo zahtevo iz prejšnjega stavka odgovori negativno ali na takšno zahtevo ne odgovori v 30 dneh od dneva, ko jo je potrošnik poslal, ima potrošnik pravico vložiti predlog za začetek alternativnega reševanja spora v skladu o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, s spremembami. Pristojni subjekt za alternativno reševanje potrošniških sporov s prodajalcem je Evropski center za reševanje sporov (tel.: +386 (0) 8 205 65 90, e-mail: info@ecdr.si) ali druga pristojna pooblaščena pravna oseba, vpisana na seznam subjektov za alternativno reševanje sporov.

  Kupec ima pravico izbrati, na katerega od zgoraj navedenih subjektov za alternativno reševanje sporov se bo obrnil. Kupec lahko uporabi platformo za spletno reševanje sporov, ki je na voljo na spletni strani Reševanje potrošniških sporov | GOV.SI, da predloži predlog za alternativno reševanje potrošniškega spora. Alternativno reševanje sporov lahko uporabi le kupec, ki pri sklenitvi in izvajanju pogodbe nastopa v vlogi potrošnika. Alternativno reševanje sporov velja samo za spore med potrošnikom in prodajalcem, ki izhajajo iz potrošniške pogodbe ali so z njo povezani. Alternativno reševanje sporov velja le za pogodbe na daljavo. Subjekt ARS lahko predlog zavrne, če izmerljiva vrednost spora ne presega 20 EUR. Subjekt ARS lahko od potrošnika zahteva plačilo pristojbine za začetek postopka ARS v višini največ 5 EUR z DDV. !!!!!!!

  Vse druge informacije o alternativnem reševanju sporov med prodajalcem in kupcem - potrošnikom, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe kot potrošniške pogodbe ali so povezane s kupoprodajno pogodbo kot potrošniško pogodbo, so na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo Slovenske republike Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | GOV.SI.

  10. Končne določbe

  10.1. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Obveznost pisnega obvestila o spremembi splošnih pogojev je izpolnjena z objavo na prodajalčevi spletni strani. V primeru spremembe splošnih pogojev se razmerje med kupcem in prodajalcem ureja s splošnimi pogoji, ki so veljavni in učinkoviti v času sklenitve kupoprodajne pogodbe do njenega prenehanja.

  10.2. Ti splošni pogoji so sestavni del Pravilnika o pritožbah ter Pravilnika o zasebnosti in Obvestila o zasebnosti tega spletnega mesta. Dokumenti - Pravilnik o pritožbah ter Pravilnik o zasebnosti in Obvestilo o zasebnosti tega spletnega mesta so objavljeni na domeni prodajalčevega spletnega mesta.

  10.3.Ti splošni pogoji začnejo veljati po objavi na prodajalčevi spletni strani.