Splošni pogodbeni pogoji podjetja Bontour Hungary kft.

1. Splošni pogoji

1.1. Ti splošni pogoji veljajo med kupcem in podjetjem Bontour Hungary kft., kot prodajalcem (v nadaljevanju: prodajalec) v zvezi s kupčevim nakupom blaga prodajalca, dogovorjenim preko spletne trgovine prodajalca (v nadaljevanju: vasdom.si).

1.2. Prodajalec je podjetje Bontour Hungary kft., s sedežem podjetja na naslovu 1162 Budapest, Budapestí út 20/G, Madžarska. Podjetje je registrirano v Fővárosi Törvényszék Cégbíróság z registrsko številko 01 09 208840.

Znamka: HU25330287

IBAN: HU18 1176 3086 2185 5881 0000 0000,
OTP BANK PLC., SWIFT: OTPVHUHBXXX

E-mail: info@vasdom.si

Tel.: +386 70 573 390

1.3. Kupec je vsaka oseba, ki ima s prodajalcem sklenjen veljaven dogovor za nakup blaga prodajalca. 

1.4. Vsi pogodbeni dogovori med prodajalcem in kupcem v zvezi z nakupom blaga prek spletne strani www.vasdom.si so urejeni v teh splošnih pogojih ter konkretnem naročilu.

1.5. Kupec ima možnost, da si te splošne pogoje ob nakupu natisne oziroma shrani. Pogoji veljajo od 12.3.2024

1.6. Naslov za pošiljanje papirologije (dokumenti, pritožbe, odstopi od pogodb,...) je: Bontour Hungary kft., 1162 Budapest, Budapestí út 20/G, Madžarska. /Prodajalec zagotavlja dobavo blaga po ceni 9,90 €/

1.7. Pritožbeni postopek ureja pravice in obveznosti kupca zaradi napake blaga ali storitve po pogodbi o spletnem nakupu, ki je bila sklenjena preko prodajalčeve spletne trgovine (www.vasdom.si).

1.8. Potrošnik je kupec (fizična oseba), ki pri sklepanju prodajne pogodbe prek prodajalčevega spletnega mesta ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti.

1.9. Ta pritožbeni postopek ureja pravna razmerja med kupci in prodajalcem. Razen kadar kupec ne nastopa v vlogi potrošnika.

1.10. Izdelek (v nadaljevanju: izdelek) je blago ali storitev, ki je namenjen prodaji in je objavljen na vasdom.si.

1.11. Izraz blago vključuje poleg izdelkov tudi elektronsko vsebino. 

2. Reference

2.1. Za razmerja, ki izhajajo iz prodajalčeve odgovornosti za napake blaga ali storitev (kot tudi za druga pravna razmerja, ki lahko izhajajo iz pogodbenega razmerja) s fizičnimi osebami, ki pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe ne delujejo v okviru svoje poslovne dejavnosti (potrošniki), veljajo splošne določbe o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov in varstvo potrošnikov.

2.2. Pravna razmerja, ki izhajajo iz uporabe pravic in odgovornosti za napake med prodajalcem in kupcem, ko je pravna oseba ali fizična oseba podjetnik, ki deluje v okviru svoje dejavnosti /osebe, ki niso v položaju potrošnika/. 

2.3. Prodajalec potrošnika obvešča, da ne obstajajo posebni ustrezni kodeksi ravnanja, h katerim bi se prodajalec zavezal, pri čemer kodeks ravnanja pomeni sporazum ali niz pravil, ki opredeljujejo prodajalčevo ravnanje, in jih je prodajalec dolžan spoštovati v zvezi z eno ali več posebnimi poslovnimi praksami ali trgovinskimi sektorji, razen če so ti določeni z zakonom ali drugo zakonodajo ali ukrepom javnega organa, jih je prodajalec dolžan spoštovati, in način, kako se lahko potrošnik z njimi seznani ali pridobi njihovo besedilo.

3. Prodajalčeva odgovornost za napake na izdelkih (blago in storitve)

3.1. Prodajalec je dolžan dobaviti blago ali storitev v skladu s sklenjeno kupoprodajno pogodbo, tj. v zahtevani kakovosti, količini in brez napak.

3.2. Prodajalec je odgovoren za napake prodanega izdelka, ko jih kupec prejme. Če ne gre za rabljeno stvar, je prodajalec odgovoren za napake, ki se pojavijo po prevzemu izdelka v garancijskem roku (garancija). Prodajalec priporoča kupcu, da pri le-tem nemudoma uveljavlja napake na blagu ali storitvi. Pri rabljenem izdelku prodajalec ni odgovoren za napake, ki so posledica njegove uporabe ali obrabe. Pri izdelku, za katerega je bila dogovorjena nižja cena, prodajalec ni odgovoren za napake.

3.3. Kupec je upravičen do pregleda prodanega izdelka, preden ga prevzame.

4. Garancijski rok

4.1. Garancijski rok je 24 mesecev. Garancijski rok za rabljen izdelek je 12 mesecev. Garancijski rok začne teči, ko kupec prejme blago ali storitev (v nadaljevanju: izdelek).

4.2. Če gre za pokvarljive ali rabljene izdelke, je prodajalec odgovoren za napake, ki se pojavijo po prevzemu predmeta v garancijskem roku (garancija). Garancijski rok je 24 mesecev. Če je na prodanem izdelku, njegovi embalaži ali v priloženih navodilih naveden rok uporabe, garancijski rok ne poteče pred iztekom tega roka.

4.3. Če gre za rabljen izdelek, se lahko kupec in prodajalec dogovorita za krajši garancijski rok, vendar ne krajši od 12 mesecev.

4.4. Za izdelke, namenjene daljši uporabi, posebni predpisi določajo garancijsko dobo, daljšo od 24 mesecev. Garancijski rok, ki je daljši od 24 mesecev, lahko zajema tudi samo del določenega izdelka.

4.5. Prodajalec mora na zahtevo kupca predložiti pisno garancijo (garancijski list). Če narava predmeta to dopušča, je dovolj, da namesto garancijskega lista izdate dokazilo o nakupu.

4.6. Prodajalec lahko z izjavo v garancijskem listu, ki ga izda kupcu, ali v oglasu zagotovi garancijo, ki presega obseg garancije. Prodajalec v garancijskem listu navede pogoje in obseg te garancije.

4.7. Garancijski rok začne teči od kupčevega prevzema izdelka. Če se kupljen izdelek začne uporabljati v podjetju, ki ni prodajalec, začne garancijski rok teči z dnem začetka uporabe izdelka, pod pogojem, da je kupec podjetje obvestil o začeteku uporabe najpozneje v treh tednih od prejema izdelka, ter ustrezno in pravočasno zagotovil potrebno sodelovanje za izvedbo storitve.

4.8. Če se nov izdelek zamenja za nov izdelek, začne garancijski rok znova teči od prejema novega izdelka.

4.9. Če se zamenja del novega predmeta (če to dopušča narava predmeta), začne garancijski rok za ta del znova teči od prejema le-tega. Enako velja, če je zamenjan del izdelka, za katerega je bila zagotovljena garancija.

4.10. Pravice iz odgovornosti za napake na izdelku, za katere velja garancijski rok, prenehajo veljati, če niso bile uveljavljene v garancijskem roku.

4.11. Garancijski rok se podaljša za obdobje, ko je bil izdelek v postopku reklamacije. Pravice iz odgovornosti za napake na izdelku, za katere velja garancijski rok, prenehajo veljati, če niso bile uveljavljene v garancijskem roku.

4.12. Dolžina garancijskega roka v poslovnih razmerjih med prodajalcem in kupcem, ki ne nastopa v vlogi potrošnika, prodajalec prevzema garancijo za kakovost blaga in storitev v trajanju 12 mesecev.

Garancijski rok začne teči v skladu z določbami 4. člena, točka 4.1

5. Postopek za uveljavljanje pravic za napake (zahtevki)

5.1. Kupec lahko uveljavlja pravice za napake izdelka na naslovu Bontour Hungary Kft, 1162 Budapest, Budapestí út 20/G, Madžarska. /Prodajalec poskrbi za prevzem blaga po ceni 9,90 €/

Kupec lahko izdelek reklamira osebno v katerikoli poslovalnici prodajalca, kjer je sprejem reklamacije mogoč zaradi narave predmeta, na sedežu podjetja ali preko tretje osebe (prevozna podjetja, poštna podjetja,...). Prodajalec kupca naproša, da za vložitev reklamacije uporabi reklamacijski obrazec. Ta obrazec je dostopen na spletni strani prodajalca. Pri uveljavljanju reklamacije mora biti priložen račun, garancijski list ali drug dokument, ki dokazuje nakup reklamiranega izdelka pri prodajalcu. Kupec mora pri uveljavljanju reklamacije napako na izdelku opisati. 

5.1.1. Če kupec izdelek ne reklamira osebno, mu prodajalec priporoča, da pošlje blago skupaj s podrobnim opisom napake blaga in dokumentom, ki dokazuje nakup blaga pri prodajalcu (dokazilo o plačilu, račun, garancijski list), da bi pospešil postopek uveljavljanja reklamacije.

5.1.2. V primeru reklamacije priporočamo, da izdelek pošljete s priporočeno pošto. Prodajalec v nasprotnem primeru (razen osebno) izdelka ne bo sprejel. 

5.1.3. Prodajalec je dolžan potrošniku izdati potrdilo o uveljavljanju reklamacije. Če se reklamacija uveljavlja s sredstvi komuniciranja na daljavo, mora potrošnik prodajalcu takoj dostaviti potrdilo o reklamaciji; če potrdila ni mogoče dostaviti takoj, ga mora dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa skupaj z dokazilom o reklamaciji; potrdila o reklamaciji ni treba dostaviti, če ima potrošnik možnost le-to dokazati na drug način.

5.1.4. Prodajalec je dolžan izdati pisno dokazilo o obravnavi reklamacije najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, najpozneje skupaj z dokazilom o obravnavi reklamacije, če je rok za njeno obravnavo začel teči z dnem, ko je prodajalec prejel reklamiran izdelek. 

5.2. Obravnava pritožbe ne posega v potrošnikovo pravico do odškodnine za škodo v skladu s posebnim predpisom.

5.3. Prodajalec je dolžan določiti način obravnavanja reklamacij v skladu z vsemi spremembami (obravnava reklamacije pomeni zaključek reklamacijskega postopka z izročitvijo popravljenega izdelka, zamenjavo izdelka, vračilom kupnine izdelka, plačilom razumnega popusta od cene izdelka, pisnim pozivom k prevzemu izpolnitve ali njegovo utemeljeno zavrnitvijo) takoj, v zapletenih primerih najpozneje v 3 delovnih dneh od datuma pritožbe, z izjemo utemeljenega primera, tj. kadar je potrebna zapletena tehnična ocena stanja izdelka, najpozneje v 30 dneh od datuma pritožbe. Ko je določen način obravnave pritožbe, se začne obravnava le-te; v utemeljenih primerih se lahko pritožba obravnava pozneje, vendar obravnava pritožbe ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma pritožbe. Če prodajalec predmet reklamacije sprejme na dan, ki je kasnejši od dneva vložitve reklamacije, začne rok za rešitev reklamacije v skladu s tem odstavkom teči z dnem, ko prodajalec sprejme reklamiran izdelek in najpozneje od trenutka, ko prodajalec prepreči ali ovira sprejem reklamiranega izdelka. Po izteku roka za obravnavo pritožbe ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe ali do zamenjave izdelka (ki je predmet pritožbe) za nov izdelek.

5.4. Če je potrošnik v prvih 12 mesecih od nakupa izdelka vložil reklamacijo, lahko prodajalec zavrne reklamacijo le na podlagi strokovne ocene; ne glede na izid strokovne ocene se od potrošnika ne sme zahtevati plačila stroškov strokovne ocene ali drugih stroškov, povezanih s strokovno oceno. Prodajalec mora potrošniku najpozneje v 14 dneh od datuma rešitve reklamacije posredovati kopijo strokovne ocene, ki utemeljuje zavrnitev reklamacije.

5.5. Če je potrošnik vložil reklamacijo po 12 mesecih od nakupa in jo je prodajalec zavrnil, mora oseba, ki je rešila reklamacijo, v dokumentu o rešitvi reklamacije navesti, komu lahko potrošnik pošlje izdelek v strokovno oceno. Če se izdelek pošlje imenovani osebi v strokovno oceno, stroške strokovne ocene in vse druge povezane stroške, ki so nastali, krije prodajalec ne glede na izid strokovne ocene. Če potrošnik s strokovno oceno dokaže prodajalčevo odgovornost za napako, lahko zahtevek ponovno uveljavlja; garancijski rok med izvajanjem strokovne ocene ne poteče. Prodajalec je dolžan potrošniku v 14 dneh od datuma ponovnega uveljavljanja zahtevka povrniti vse stroške, ki so nastali zaradi strokovne ocene in za vse ostale povezane stroške. Ponovno uveljavljenega zahtevka ni mogoče zavrniti.

5.6. Potrošnik je upravičen do vračila stroškov (zlasti poštnih stroškov, ki jih je plačal pri pošiljanju reklamiranega blaga), nastalih v zvezi z uveljavljanjem njegovih zakonitih pravic iz naslova odgovornosti za napake na izdelku. V primeru odstopa od pogodbe zaradi napake na blagu ali storitvah je potrošnik upravičen tudi do vračila stroškov takega odstopa.

5.7. Zahteve strokovne ocene v skladu s točko 5.4 tega člena:

Strokovna ocena mora vključevati:

  • identifikacijo osebe, ki izvaja strokovno oceno,
  • natančna identifikacija obravnavanega izdelka,
  • opis stanja izdelka,
  • rezultat ocene,
  • datum strokovne ocene.

5.8. Če narava izdelka to dopušča, mora potrošnik ob uveljavljanju reklamacije izdelek izročiti prodajalcu (imenovani osebi). Če narava izdelka ne omogoča dostave izdelka prodajalcu (imenovani osebi), lahko potrošnik ob vložitvi reklamacije zahteva odpravo napake na kraju, kjer se izdelek nahaja, ali se s prodajalcem (imenovano osebo) dogovori o načinu prevoza izdelka.

5.9. Obdobje od uveljavljanja pravice iz odgovornosti za napake do trenutka, ko je bil kupec dolžan prevzeti stvar po končanem popravilu, se ne šteje v garancijski rok. Prodajalec mora kupcu izdati potrdilo o tem, kdaj je kupec uveljavil pravico, ter o popravilu in trajanju popravila.

6. Kupčeve pravice pri uveljavljanju napak izdelka

6.1. Če gre za napako, ki jo je mogoče odpraviti, ima kupec pravico, da se le-to brezplačno, pravočasno in pravilno odpravi. Prodajalec mora napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja.

6.2. Kupec lahko namesto odprave napake zahteva zamenjavo predmeta ali, če se napaka nanaša le na del predmeta, zamenjavo dela, če to prodajalcu ne povzroči nesorazmernih stroškov glede na ceno blaga ali resnost napake.

6.3. Prodajalec lahko vedno zamenja izdelek z napako z brezhibnim izdelkom, namesto da bi odpravil napako, če to kupcu ne povzroči resnih nevšečnosti.

6.4. Če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti in zaradi katere se izdelek ne more pravilno uporabljati kot bi se lahko brez napake, ima kupec pravico do zamenjave izdelka ali pravico do odstopa od pogodbe. Enake pravice veljajo, če je napako mogoče odpraviti, vendar če kupec zaradi ponovitve napake po popravilu ali večjega števila napak še vedno ne more pravilno uporabljati izdelka.

6.5. Če obstajajo druge neodpravljive napake, je kupec upravičen do razumnega popusta na ceno izdelka.

7. Končne določbe

7.1. Ta pravilnik o pritožbah je sestavni del splošnih pogojev in pravilnika o zasebnosti ter obvestila o zasebnosti tega spletnega mesta. Dokumenti, splošni pogoji in pravila, pravilnik o zasebnosti in obvestilo o zasebnosti tega spletnega mesta so objavljeni na domeni prodajalčevega spletnega mesta.

7.2. V primeru spremembe pritožbenega postopka bo razmerje med kupcem in prodajalcem urejal pritožbeni postopek, veljaven in učinkovit ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe do prenehanja veljavnosti.

7.3. Ta pravilnik o reklamacijah je veljaven v trenutku objave na prodajalčevi spletni strani.