PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER NA FACEBOOK  STRANI VASDOM.SI

 

1.Splošne določbe

Organizator naših Facebook nagradnih iger je BONTOUR HUNGARY Kft.,

Régivámköz 6,1174 Budimpešta, Madžarska (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra bo potekala od 4.7.2022 do vključno 4.8.2022 do 00.00, na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/vasdom.si.

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook

Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

 

 

  1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Za sodelovanje v nagradni igri, mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri.

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo na datum, ki je objavljen v objavi.

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani

https://www.facebook.com/vasdom.si ali pa so že pridruženi, ter so izpolnili navodila, ki jih nagradna igra zahtevata.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

  1. Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od jasno določenega in objavljenega datuma in traja do končnega datuma in ure. Žrebanje poteka na datum, zapisan v objavi nagradne igre. O žrebanju se pripravi zapisnik, ki se hrani na naslovu organizatorja.

Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

 

 

  1. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade, vključno s potrebnimi podatki, ki jih bo moral posredovati organizatorju, obveščen preko Facebook strani organizatorja. Nagrajenec mora organizatorju najkasneje do datuma, ki ga navede organizator, poslati potrebne podatke (Ime, priimek, naslov, po potrebi pa še e-naslov, telefon ali davčno številko) preko zasebnega Facebook sporočila organizatorju ali na e-naslov info@vasdom.si. Nagrada bo nagrajencu poslana na njegov poštni naslov.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je nagrada poslana po pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi.

V primeru, da nagrajenec v 7-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

 

  1. Davki od nagrad

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42,00 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42,00 EUR, se v skladu z ZDoh-2 obdavči po stopnji 25% od bruto vrednosti dobitka, izračunanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Akontacijo dohodnine plača organizator. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 Če je izžrebanec mladoletna oseba, posreduje davčno številko tisti izmed staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki za mladoletnika uveljavlja dohodninsko olajšavo in zanj tudi prevzame nagrado. Če nagrajenec podatkov ne posreduje do roka, zapisanega v pozivu organizatorja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in se mu je ne podeli.

 

  1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 

  1. Pravila nagradne igre 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/vasdom.si.

 

  1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 -izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,

 -obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence),

 -objavo nagrajencev na svoji Facebook strani.

Organizator osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju nagradne igre bo vse osebne podatke varoval z varnostnimi ukrepi, ki temeljijo na relevantnih priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj in omejil dostop do osebnih podatkov le usposobljenim zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizator podatke obdeluje in zagotavlja, da vsi posamezni pogodbeni obdelovalci obdelujejo vse osebne podatke posameznika izključno za namene izvajanja nagradne igre.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma toliko, kot je potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.